Lưu tham số trong Phoebus

Các tham số được lưu trong Phoebus với API phoebus://setting?id=parameterId.

Tham số được sử dụng trong form, dasboard, report với tag <#setting(settingid;settingkey;notfound)> hoặc hàm =setting(settingid,settingkey,notfound)

Để lưu lại tham số, ta có thể dùng phương pháp trình bày trong hình vẽ bên dưới:


Files
parameters.png