Truy vấn và xoá payslip tạo dư

Lệnh: pbs.BO.HR.PS?PayhdrId=<<88
Với 88 là mã bảng lương muốn truy vấn
Creation date: 5/31/2024 3:39 PM (nghianh)      Updated: 5/31/2024 3:39 PM