Lệnh tra trạng thái hiển thị dữ liệu BPM trên Phoebus timesheet

Lệnh: pbs.BO.HR.TSH?Period=2024003

Trong đó, thay thế 2024003 là kỳ cần tra.

Cách đọc hiểu:
+ Entry from = TSM => hiển thị trên Phoebus timesheet.
+ Entry from khác TSM => không hiển thị trên Phoebus timesheet.

Ảnh minh hoạ giao diện

Creation date: 4/3/2024 6:01 PM (nghianh)      Updated: 4/3/2024 6:01 PM
Files
DataImage44.png
289.8 KB