Quyết toán thuế TNCN năm 2023 file đính kèm thông báo quyết toán báo check fail

Question:

Gửi Nghĩa!

Chị có kiểm tra 1 vài file đính kèm thông báo quyết toán thuế TNCN tuy nhiên phần check báo fail.

Em kiểm tra giúp chị nguyên nhân vì sao? Và điều chỉnh giúp chị.

Trân trọng ./.

Answer:

Nguyên nhân:
Tại T12/2022 có nhiều lần chi, trong đó có 2 lần chi liên quan đến cột THU/HOÀN QTT TNCN năm trước. Trong đó (lấy ví dụ là trường hợp anh Hùng)

+ 1 lần chi thuộc năm quyết toán 2022 => có số thuế TNCN khấu trừ ở lần chi này là 13.740.000 (1)
+ 1 lần chi thuộc năm quyết toán 2023 => có số thuế TNCN khấu trừ ở lần chi này là 8.534.589 (2)

=> tức là trong T12/2022 có nhiều lần chi thuộc 2 năm quyết toán khác nhau.

Bảng thông báo quyết toán cho năm 2023 đang hiểu số (1)-tiền thuế TNCN đã khấu trừ 2022 là tiền  THU/HOÀN QTT TNCN năm trước (2022) tại năm quyết toán 2023.

Xử lý:  hiệu chỉnh lại bảng thông báo quyết toán để lấy đúng tiền  THU/HOÀN QTT TNCN năm trước
Chỉ Áp dụng  điều chỉnh cho bảng lương tháng.
Creation date: 3/26/2024 3:02 PM (nghianh)      Updated: 3/26/2024 3:03 PM (nghianh)