Dữ liệu BPM đã qua Phoebus nhưng chưa hiển thị trên Timesheet

Question:

Chị Mai thắc mắc về dữ liệu BPM đã qua Phoebus, đã có trong report nhưng chưa hiển thị trên Timesheet
Answer:

Dear chị Mai,

Qua kiểm tra, dữ liệu OT + Leave không hiển thị lên timesheet do SQL service trên máy chủ bị tắt (SQL Server Agent).
=> Kết quả là không chạy job tự động theo lịch mỗi 1h/lần, dẫn đến không hiển thị dữ liệu BPM trên Phoebus Timesheet.SQL server Agent thường được sử dụng cho các job chạy tự động và cần luôn luôn running để quy trình dữ liệu BPM-Phoebus không bị gián đoạn.

SPC đã hỗ trợ start SQL server agent.

Thanks & Best regards,

SPC Support Team


Dear chị Mai,

Em gửi lại Chị tài liệu lần trước em thống kê lại. (chị có thể lưu link này lại để xem khi cần thiết)

Trong tài liệu có nêu thời gian máy chủ approve BPM data để xem được trên timesheet là 1h/lần.
Thanks & Best regards,

SPC Support Team
Creation date: 2/28/2024 3:38 PM (nghianh)      Updated: 2/28/2024 3:38 PM
Files   
DataImage52.png
48.7 KB
DataImage72.png
37.7 KB