CBNV quay lại làm việc nhưng không có trong danh sách tính transportation

Question:

Dear Support Team,

Anh cần hỗ trợ về phần mềm Phoebus, khi nhập dự liệu cá nhân và thông tin HĐLĐ của V0115 mà chạy Phụ cấp đi lại không thấy có tên người này.

Best regards,


Answer:

Nguyên nhân: thường có 3 nguyên nhân: 1. thông tin start/end working date (EMM) 2. Hiệu lực hợp đồng (ELC) 3. Employee status (EMP)
Creation date: 2/20/2024 9:42 AM (nghianh)      Updated: 3/5/2024 5:25 PM (nghianh)