Phoebus - Hướng dẫn cách kiểm tra ngày nghỉ bù đã IMPORT chưa

Question:

Dear team,

Vui lòng  Hướng dẫn cách kiểm tra ngày nghỉ bù đã IMPORT chưa/ làm cách nào để biết là data có bị lỗi khi import trên timesheet??

Urgent pls.

Thanks & Best Regards
Answer:

Status: Resolved
Hướng dẫn truy vấn dữ liệu nghỉ bù ĐÃ IMPORT HAY CHƯA:
Tại tab Payroll -> Timesheet Inquiry -> double click "IMPORT NGHỈ BÙ" để hệ thống preset sẵn tiêu chí truy vấn -> chọn Period -> Extract.
Creation date: 1/29/2024 11:51 AM (nghianh)      Updated: 3/5/2024 5:21 PM (nghianh)