Edit HOLIDAY

1. Tại màn hình HOLIDAY in Year ->  click chuột phải chọn Edit -> tiếp tục chọn dòng  cần Edit -> Edit. 2. Cập nhật tương tự cho web theo các bước sau:

B1: Gõ HOLI vào ô lệnh -> tiếp tục bấm Run (xem ảnh minh hoạ)
B2: Điều chỉnh ngày nghỉ tương tự và save 


Creation date: 9/12/2023 5:03 PM (nghianh)      Updated: 3/5/2024 5:21 PM (nghianh)