Cách customize sum total trên Grid - chỉ sum dòng được chọn (SumSelected)

Ở các version cũ 4.5.5xxx để dòng total chỉ tính toán các dòng được chọn ta làm như sau:
Tại Format total
+ Summary Type = Custom
+ Tag=  SumSelected
Creation date: 4/4/2023 1:42 PM (nghianh)      Updated: 3/5/2024 5:23 PM (nghianh)
Files
DataImage41.png
87.7 KB