Hướng dẫn làm hoá đơn điều chỉnh

Để làm hóa đơn điều chỉnh, chị thao tác theo những bước sau:

1. Tại màn hình Invoice List, tick chọn hóa đơn cần điều chỉnh > chọn Thông báo hóa đơn sai sót
2. Tại màn hình Tờ khai Thông báo Hóa đơn sai sót, điền các thông tin sau:
    - Loại thông báo
    - Mã Cơ quan thuế 
    - Tỉnh thành nơi lập
    - Tại tab Hóa đơn điều chỉnh điền các thông tin: Hình thức thông báo sai sót (chọn 2 - Điều chỉnh) và Lý do giải trình
3. Kiểm tra lại thông tin và chọn Sign Invoice Notification để ký Tờ khai Thông báo sai sót
4. Quay lại màn hình Invoice List > Tick chọn hóa đơn vừa làm Thông báo sai sót > Chọn nút Điều chỉnh > chọn nút Adjust Invoice 
5. Nhập thông tin hóa đơn điều chỉnh > Save
6. Hóa đơn điều chỉnh sẽ được tạo ở màn hình Invoice List (trạng thái Proforma) > ký và lấy mã như bình thường
Creation date: 1/12/2023 5:38 PM (nghianh)      Updated: 3/5/2024 5:23 PM (nghianh)