[E-Invoice] Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi cấp số hoá đơn điện tử

Từ version 480 trở đi chuyển đổi cách thức cấp số hóa đơn từ server khách hàng sang cấp số hóa đơn từ server của SPC nhằm hai mục đích:

Thứ nhất: Giúp SPC dễ dàng hơn trong việc quản lý việc xuất hóa đơn của khách hàng.

Thứ hai: Vì quy định của tổng cục thuế về ký hiệu sẽ được tự động đổi theo năm hiện tại và số hóa đơn được bắt đầu từ 1 khi đổi chuỗi, khi bước qua năm mới.


Link tài liệu chi tiết các bước chuyển đổi.

SetupInvoice480 (windows.net)
Creation date: 12/22/2022 3:02 PM (nghianh)      Updated: 3/5/2024 5:25 PM (nghianh)