[E-invoice] Cập nhật về nội dung tạo và gửi thông báo sai sót cho CQT

Theo quy định hiện hành, người dùng chỉ phải gửi thông báo sai sót trong 2 trường hợp:
1/ Muốn hủy hóa đơn bị sai chưa gửi cho người mua
2/ Có sai sót về thông tin không trọng yếu trên hóa đơn đã gửi cho người mua, cụ thể là "có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót"

Căn cứ quy định:


Creation date: 12/7/2022 3:29 PM (ThuanPhan)      Updated: 12/7/2022 3:29 PM
Files   
DataImage21.png
103 KB
DataImage4.png
164.2 KB