Câu lệnh sửa giá trị tiền trong thu nhập ngoài hệ thống lương

Question:


Answer:

Dear chị Huyền,

Em gửi lại chị câu lệnh truy vấn đúng tiền thu nhập ngoài hệ thống như bên dưới:
pbs.BO.HR.EPR?Treference=<<T21-21-0161&EmplCode=<<PVN0013,PVN0183&AnalY9=2021

Regards,

Dear chị Huyền,

Em gửi lại chị câu lệnh truy vấn đúng tiền thu nhập ngoài hệ thống như bên dưới:
pbs.BO.HR.EPR?Treference=<<T21-21-0161&EmplCode=<<PVN0013,PVN0183&AnalY9=2021


Regards,
Creation date: 3/7/2023 11:34 AM (nghianh)      Updated: 3/5/2024 5:20 PM (nghianh)
Files
image001.png