Truy vấn lương để tính bình quân trên hệ thống

Để truy vấn lương bình quân của 1 nhân viên Chị chọn các tiêu chí sau trên Truy vấn hạch toán lương nhé.
1. Y0 mã phân tích lương <<101|105|307|317|318
2. Emplcode
3. Period: quý 4 chọn từ kỳ 2019010 đến 2019012