Depreciation - Mô tả nguyên tắc tính khấu hao đường thẳng

Bảng tính dưới đây sẽ mô tả một cách đơn giản nhất về nguyên tắc khấu hao tài sản. Giúp chúng ta hiểu sâu hơn bằng cách dễ dàng nhất. Các trường hợp khấu hao:

- Khấu hao tài sản thông thường.
- Khấu hao tài sản khi có sửa chữa/ nâng cấp. (tăng/giảm giá trị tài sản)
- Khấu hao bắt đầu từ giữa kỳ.

Bạn có thể tải file về và thay thế số liệu tương ứng (ô màu đỏ) để chạy kiểm tra.

Files   
Depreciation.JPG
Depreciation.xlsx