Kiểm tra audit hợp đồng lương (ELC)

Chị Huyền nhờ kiểm tra audit hợp đồng xem vì sao tháng 09/2018 đã chi lương với hệ số khác với các hợp đồng hiện có trên phần mềm.
Cách kiểm tra lịch sử nhập & điều chỉnh thông tin hợp đồng:
+ Truy cập tính năng hợp đồng
+ Chọn tab Links
+ Chọn lệnh Audit Report
+ Tìm kiếm/lọc theo nhân viên -> kiểm tra thông tin hợp đồng (số hợp đồng, hệ số, tỉ lệ....)