Hướng dẫn cài đặt Phoebus API

Dear all,

Em gửi tài liệu hướng dẫn cài đặt Phoebus API như file đính kèm nhé.

Tài liệu này bao gồm các nội dung chính như sau:
- Hướng dẫn setup tại server
- Hướng dẫn cài đặt Phoebus API và testing
- Cách giải quyết một số vấn đề liên quan khi cài đặt Phoebus API

Regards,
Nhân.
Files
Hướng dẫn cài đặt Phoebus API.docx