Thêm block mới 105-110/04 cho BDPOC

+ Thêm block mới trên bảng chấm công
+ Thêm sheet tổng hợp giờ công của Block mới.SPC đã thêm dòng chấm công làm việc cho Block 105-110/04.
-> cần điều chỉnh lại bảng phân bổ giờ công. (thêm sheet giờ công riêng cho block 105-110/04