Hướng dẫn cài đặt Phoebus Web 4.5 

Dear,

Thuận cần file hướng dẫn cài đặt Phoebus Web hoàn chỉnh để tất cả mọi người có thể sử dụng.
Lưu ý là những hình ảnh chụp trong hướng dẫn sử dụng thì gửi kèm riêng thêm để Thuận add vào Phoebus Documentation.

Regards,


Remind
Thanks & Best Regards,
SPC Technology Support Team


Dear All,


Thuận gửi hướng dẫn cài đặt Phoebus web 4.5. Trong quá trình thực hiện cần bổ sung, điều chỉnh, lưu ý gì thì mọi người cập nhật giúp nhé!

Thanks & Best Regards,
SPC Technology Support TeamLink tải file cài đặt web: http://118.69.187.103:9000/2.PhoebusWeb%204.5%20Download/
Thanks & Best Regards,
SPC Technology Support Team
Files
PhoebusWeb4.5.docx