Cty Aplus Math can ho tro

Dear nhóm hỗ trợ Phoebus,

Công ty Aplus Math sử dụng Phần mềm Phoebus, khi mở phần mềm có thông báo “Your Serial Number will be expired on 31/12/2017,…”. Nhờ nhóm hỗ trợ xử lý giúp.

Thanks & Best regards.

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Chief Accountant

Mathnasium Vietnam
Head office: SH08 Garden Court 1 Building, Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, HCMC
T: (08) 54108383 – Ext: 206    |     F: (08)  54138277               |     M: 0983749919
E: thuha.nguyen@mathnasium.vn    |     www.mathnasium.edu.vn
   

Connect with Mathnasium:   


Linh xem và gửi license cho bên Aplus Math giúp nhé.

Thanks,
Files   
image003.png
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg