Thứ tự ưu tiên gửi mail trong Work flow

Phoebus Workflow có đi kèm tính năng gửi mail cho những người có liên quan.

Thứ tự ưu tiên của việc gửi mail trong setup như sau:

- Ưu tiên số 1 - Các ô địa chỉ cụ thể: Dữ liệu trong các ô này có thể là email, Employee Code. Các giá trị được cách nhau bằng đấu phẩy (,) (vùng 1 trong ảnh đính kèm).

- Ưu tiên số 2 - Template Excel: Trong template, nếu có name range "Receipient" thì các giá trị trong range đó sẽ được dùng làm email người nhận.

- Ưu tiên số 3 - Assigned To: Người được giao nhiệm vụ approve bước tiếp theo (vùng 3 trong ảnh đính kèm).

- Ưu tiên số 4 - Process By: Tất cả những employee có working location tương ứng ở ô này sẽ được gửi mail.
Files
WF_MAIL.png