Backup & restore từ sql version cao xuống sql version thấp hơn

BACKUP:

B1: Click chuột phải tại Database -> Tasks -> Generate Script
B2: Lưu ý chọn Advanced để tuỳ chỉnh thêm 1 số thông tin:

+ Script DROP and CREATE : Script DROP and CREATE
+ Script for server version: chọn version SQL đích
+ Types of data to script: Schema and data
Ảnh minh hoạ cho Advanced:


RESTORE:

Cú pháp Restore:
B1: Mở CMD
B2: gõ or paste command bên dưới-> enter
sqlcmd -S SPCSERVER2 -U sql -P 123456 -i "E:/nghia/en.sql"

Trong đó: sql & 123456 tương ứng là user & pass đăng nhập sql server
E:/nghia/en.sql là đường dẫn file script

SPCSERVER2 là server name
Files   
generate_script_1.PNG
generate_script_2.PNG