Kiểm tra lại thuế TNCN năm đã khấu trừ trên phần mềm lương so với Kế toán

Gửi Nghĩa!

Hiện tại chị chưa đổ dữ liệu tính bên ngoài hệ thống lương vào phần mềm lương vì chị muốn kiểm tra lại những bảng lương hiện tại đang có trên phần mềm lương đã đầy đủ và đúng chưa : thu nhập, thuế đã khấu trừ so với việc kê khai với cơ quan thuế và hạch toán trên sổ kế toán.

Em hướng dẫn chị kiểm tra. Chị cần kiểm tra chi tiết như trong file excel đính kèm .

Trân trọng ./.


Cách kiểm tra thông tin thu nhập, thuế TNCN trên phần mềm lương:

Cách 1: truy vấn thủ công

+ Vào tính năng: Truy vấn hạch toán lương
+ Query theo các tiêu chí: Mã phân tích lương (AnalY0), Năm quyết toán (AnalY9), Mã nhân viên (EmplCode)
Lưu ý: để biết Mã phân tích lương vào tính năng: THÔNG TIN CHUNG\Payroll analysis maping.

Cách 2: Chạy báo cáo Chi tiết thu nhập
+ Tại màn hình QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG PVN -> File chi tiết thu nhập
Về mẫu báo cáo như chị gửi trên phần mềm sẽ không có mẫu báo cáo này chị nhé.


Em ơi chạy chung của 1 nhóm đối tượng chứ không phải là từng cán bộ mà có mã nhân viên. Em xem hướng dẫn chị chi tiết và chính xác tránh mất thời gian của chị.
Chị gửi lại file năm ngoái em hướng dẫn chị chị có lưu lại để em hình dung được yêu cầu của chị

Dear chị Huyền,

Em đã kiểm lại so với file em đã lưu và trên hệ thống. Thống nhất cách truy vấn theo từng bảng lương như sau:
B1: TRUY VẤN HẠCH TOÁN LƯƠNG
B2: QUERY theo các tiêu chí: Mã phân tích lương (AnalY0), Năm quyết toán (AnalY9) và số chứng từ (Reference).
Trong đó: mã phân tích lương là loại tiền cần kiểm tra, Số chứng từ: điền giống với file mẫu. (đính kèm).


Ví dụ: truy vấn toàn bộ tiền thực nhận trong năm 2018 của Lương bổ sung


Ngoài ra, đối với các báo cáo cho quyết toán cần điều chỉnh trong đợt này (làm trước khi có hợp đồng của 2 bên), Chị Huyền gửi giúp em 1 mail xác nhận về việc ký kết hợp đồng và các mục cần thực hiện trước. Gửi cho các sếp của 2 bên nắm rõ giúp em với nhé.

Regards,

Em gửi bổ sung file đính kèm chị nhé.
Files   
QTT_TREFERENCE.xlsx
Query.PNG
TONG HOP THUE DA KHAU TRU TREN PHAN MEM LUONG 2018.xlsx
TRUYVANLUONG_CHUNGTU.xlsx