CATM đến một field và phủ định verify mặc định của field

Ví dụ: ClientId trong tính năng CTR đang lookup & verify tới danh sách Client (CL)

Mapping Client Id tới NA

khai báo trong CATM:


- CTR.ClienId/ lookup = NA: chỉ lookup qua NA, vẫn verify qua Client


- ClientId/ lookup = NA: lookup, verify đều qua NA