Hướng dẫn delete Entity

Sử dụng cách xóa Entity trực tiếp trên SQL. Tên bảng: SSINTAL

Lệnh truy vấn: Select * from SSINSTAL where SSINSTAL.INS_TB ='DBA' AND SSINSTAL.INS_KEY ='ABC'
Với ABC là tên Entity.

Lệnh xóa: thay Select bằng Delete
Files
tmpDAE2.tmp.txt